MKB, uw administratie uitbesteden? Kies voor CBS Advies!

Uw MKB – boekhouding uitbesteden? Kies voor CBS Advies!

Administratiekantoor Deventer Cijferadvies voor het MKB

Cijferadvies voor het MKB
U bent ondernemer met personeel in Deventer of directe omgeving en bent niet tevreden over de boekhouder of accountant? Een vaak gehoorde klacht is dat de kosten te hoog zijn en daar wil Cijferadvies een lans breken. U kunt beoordelen of de kosten reëel zijn als u weet wat er aan tijdsbesteding tegenover staat.

logo-CijferAdvies

Administratiekantoor Cijferadvies biedt kwalitatief goede ondersteuning voor een inzichtelijk en betaalbaar bedrag.

Wij kunnen uw administratiekosten in bepaalde gevallen tot wel meer dan 30% terugbrengen voor eenzelfde dienstenpakket. Dat doen wij door de werkzaamheden zorgvuldig in te schalen, zodat de (dure) specialist alleen wordt ingeschakeld voor het werk dat daarbij past. Zo betaalt u altijd een tarief dat in overeenstemming is met de geleverde prestatie.

CijferAdvies Deventer is een administratiekantoor voor iedere onderneming, maar zeker ook voor de MKB-ondernemer met personeel.

Wij ontzorgen u voor de MKB-administratie, ondersteunen u bij financieringsaanvragen, bedrijfsovernames, pensioenen, ondernersverzekeringen enz. Bovenal willen wij uw sparringspartner zijn. U heeft een probleem, wij bieden een luisterend oor en geven advies.

Wij staan naast u als u ons nodig heeft

Kiest u voor Administratiekantoor CijferAdvies Deventer, dan kiest u voor de zekerheid van kwaliteit en het voordeel van de prijs. Wilt u contact met ons? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe kunt u uw MKB-onderneming sturen op cijfers?

Werk met een begroting
Door het werken met een begroting denkt u vooraf na over de gang van zaken in uw organisatie. Vervolgens toetst u die verwachting aan de werkelijkheid. Bij verschillen zoekt u dan naar de oorzaak(en) hiervan. Op die manier bent u zich bewust van wat zich binnen uw organisatie afspeelt en heeft u dus een sturingsinstrument in handen om op te acteren.

Administratiekantoor Deventer - MKB - Debiteurenbeheer

Het werken met een begroting vraagt wellicht enige gewenning, maar als u het principe onder de knie heeft, dan bent u ook in staat om een liquiditeitsprognose op te stellen. U kunt dan vooraf bepalen hoe de liquiditeit zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen. Hierdoor kunt u beter plannen wanneer in de tijd u bepaalde uitgaven wel kunt doen en wanneer het beter is om een pas op de plaats te maken.

Beheer uw debiteuren
In het verlengde van het voorgaande is het goed om ervoor te zorgen dat uw klanten binnen de afgesproken termijn betalen. Op het moment van het versturen van de factuur, rekent u in een liquiditeitsbegroting op de ontvangst van de betaling op het moment dat de betalingstermijn is verstreken.

Administratiekantoor Deventer: MKB - Debiteurenbeheer

Wanneer uw klanten echter substantieel de betalingstermijn aan hun laars lappen, dan kunt u qua liquiditeit in de problemen komen. Het is daarom belangrijk dat u op de voet volgt hoe het betalingsgedrag van uw klanten is. Vervolgens voert u een actief beleid in het contact met uw klanten.

Wees scherp op de kosten
Het klinkt heel logisch, want “wie gooit er nu geld over de balk?”. Nou, u zult zich verbazen. Misschien ook wel binnen uw eigen bedrijf. Ondanks de goede bedoelingen van personeel, wordt er bij bestellingen regelmatig teveel geld uitgegeven. Uit gewoonte wordt er vast bij een bepaalde leverancier besteld. Heeft u wel eens nagedacht om hoeveel geld dat gaat per leverancier? U weet van uzelf dat u een belangrijke klant best wat extra korting wil geven om deze aan u te binden. Weet u andersom ook hoeveel korting uw leverancier aan u wil geven om u vast te houden?

Een voorbeeld uit de praktijk. Binnen een wat kleinere organisatie werd door de medewerkers heel erg gekeken naar de kosten van o.a. kantoorartikelen. Daarom gingen 2 medewerksters regelmatig samen naar de winkel in de buurt om inkopen te doen, daar was het goedkoper dan een leverancier op het internet. Op de vraag: “hoeveel goedkoper?”, wisten de medewerksters eigenlijk geen antwoord te geven. Door dit nader te onderzoeken bleek dat via het internet, de kosten van bepaalde producten enigszins duurder waren. Aan de andere kant waren er ook producten die goedkoper waren. Per saldo scheelde het eigenlijk niets, met dat verschil dat de producten via het internet gratis werden afgeleverd. Iedere keer dat de medewerksters op pad gingen waren zij minimaal een uur weg. Deze uren keer het uurtarief van de medewerksters, maakte dat het internet toch een veel goedkoper alternatief bleek te zijn.

Volg de markt
De wereld verandert constant. Producten die vandaag de dag actueel zijn kunnen morgen als noviteit in het museum liggen. Het is nog niet eens zolang geleden dat op alle kantoren een fax in gebruik was. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw nam het gebruik van deze apparaten enorm toe. Echter in minder dan zo’n twintig jaar werd deze apparatuur volledig vervangen door de email. Producent van faxapparatuur, die niet voldoende naar de marktontwikkeling hebben gekeken, zouden hier dan een gevoelig verlies op hebben kunnen lijden.

Het is daarom belangrijk dat u als MKB-ondernemer de markt en zijn ontwikkelingen goed kent. Dat u meegaat in de bewegingen en ontwikkelingen, om te voorkomen dat u geen toegevoegde waarde meer kunt leveren.

Gebruik kengetallen
Het gebruik van kengetallen levert voor de leek wellicht nietszeggende getallen op. Voor iemand die deze getallen kent en begrijpt hoe ze tot stand komen, geven deze getallen waardevolle informatie. Het is met getallen wel zo, dat het op zichzelf nietszeggend is. Kengetallen krijgen een informatieve waarde door ze, bijvoorbeeld in de tijd, met elkaar te kunnen vergelijken. U kunt bijvoorbeeld denken aan het kengetal: “omzet per medewerker”. Wanneer u dit getal bepaalt en daar komt bijvoorbeeld de waarde 100 uit, dan kunt dit getal als basis nemen om die te vergelijken met de “omzet per medewerker” van de volgende maand. Stel dat dit getal een maand later op een waarde 90 uitkomt. De conclusie is dan helder, de omzet per medewerker is achteruit gegaan met 10.

Als ondernemer neemt u hiermee uiteraard geen genoegen. Het teruglopen van de omzet is één, maar alles wordt bepaald door oorzaak en gevolg. Wat is hier aan de hand? Als ondernemer moet u dat weten! Inzicht is hier van belang en er kunnen meerdere redenen zijn voor het teruglopen van dit kengetal.

Stem de administratie af op de gewenste informatie
Dit is een belangrijk item dat heel logisch lijkt, maar waar veel bedrijven op onderuit gaan bij het produceren van managementinformatie. In onze praktijk hebben we het al zo vaak meegemaakt, dat tijdens een gesprek met de directie van een bedrijf wordt gevraagd naar specifieke informatie. Laten we als voorbeeld het hiervoor genoemde kengetal “Omzet per medewerker” weer even gebruiken. Veel bedrijven leggen namelijk niet vast hoeveel medewerkers er in dienst zijn. Als dat bepaald moet worden, dan komt het antwoord vaak door de salarisadministratie te raadplegen en het aantal salarisbetalingen van de laatste maand te tellen. Als dan wordt gevraagd naar het aantal FTE, dan wordt het antwoord al wat lastiger.

Zoals gezegd, bij het beoordelen van kengetallen is het belangrijk om te kunnen vergelijken. Dat betekent dat je rekening moet houden met seizoenpatronen. Als de omzet per medewerker terugloopt, dan zou dat simpel verklaart kunnen worden door bijvoorbeeld een vakantieperiode. Daarom is het goed om die kengetallen uit een vakantieperiode met elkaar te kunnen vergelijken. De consequentie hiervan is dus dat de administratie de gegevens (ook historisch) moet hebben vastgelegd, om deze informatie te kunnen leveren.

Kijk kritisch naar de eigen MKB-organisatie
De bedrijfsvoering is belangrijk om goede resultaten te behalen. Dan gaat het niet alleen over veel verkopen, maar ook over de opvolging daarvan, de interne organisatie, de sfeer binnen de onderneming, enz., enz. In het voorgaande is al aangegeven dat de ontwikkelingen van de markt erg belangrijk zijn. Deze ontstaan door een veranderende maatschappij. Deze veranderingen hebben ook binnen uw organisatie hun gevolgen. U zult dus altijd alert moeten zijn of de organisatie van vandaag in zijn huidige vorm, nog de juiste organisatie is voor morgen. Kunt u morgen ook nog faxapparatuur verkopen, of moet u naar een ander assortiment van producten? Wat voor gevolgen heeft dat voor de productie en de kennis van verkopers?

Cijferadvies - aanvraag offerte op maat onderneming


__________________________________________________________________________________________

Uw administratiegegevens per jaar

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Help Tekst

Recente berichten